Daily Archives: March 7, 2008

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 112เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย และศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 25 นาที
2. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 113 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 10 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรกิจกรรม ที่ 114 แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยใช้เวลา 15 นาที
4. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 115 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 10 นาที
5. เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย
 2.ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย

สาระสำคัญ

อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า 1 หมื่นเกาะและแบ่งเป็น 3 กลุ่ม หมู่เกาะคือ หมู่เกซุนดาใหญ่ ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ คือ เกาะสุมาตรา ชวา กาลิมันตัน ซูลาเวซี และอิเรียนจายา หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก เช่น บาหลี ซุมบา ลอบอก ติมอร์ เป็นต้น และหมู่เกาะโมลุกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศ เกาะชวามีประชากรถึง 2 ใน 3 ของประเทศ ( ประมาณ 130 ล้านคน ) เนื่องจากเป็นเกาะที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินภูเขาไฟ และยังอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมาย
ระบอบการปกครอง แบบรัฐเดียวทีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสภาที่ปรึกษาประชาชนทำหน้าที่นิติบัญญัติ
เมืองหลวง จาการ์ตา
พื้นที่ 1919440 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 228438000 คน
ภูมิประเทศ เป็นหมู่เกาะ มีที่ราบชายฝั่งและมีภูเขาสูงเป็นส่วนมาก
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นมีฝนตกชุก ฤดูฝนค่อนข้างยาวนาน
ภาษาราชการ บาฮาซาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา รูเปีย
สินค้าส่งออก น้ำมันก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้อัด ยางพารา
ศาสนา มีเสรีภาพทางศาสนา อิสลาม 88 %
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอินโดนีเซีย คือ ปิโตรเลียม แหล่งที่พบได้แก่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราแถบเมืองเมดาน และตอนใต้ของเมืองปาเล็มบังปัจจุบันมีการสำรวจพบน้ำมันในเกาะบอร์เนียวและเกาะอิเรียนจายา ทรัพยากรที่สำคัญรองลงมา คือ ดีบุก มีมากที่เกาะบังกา เกาะบิลลิตัน และทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตรา แร่ธาตุอื่นมีอยู่บ้าง ได้แก่ นิเกิล เหล็ก แมงกานีส ถ่านหินและทองแดง นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรป่าไม้เนื้อแข็งในเขตร้อนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่เกาะบอรืเนียวซึ่งมีพื้นที่ป่าดงดิบที่กว้างขวางเขตหนึ่งของโลก
เศรษฐกิจ อินโดนีเซียเป็นประเทศสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก รายได้ของประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการส่งออกน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีบริษัทเปอร์ตามินาของรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าและไม้อัดพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของอินโดนีเซียได้แก่ ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด ยางพารา ชา กาแฟ พริกไทย มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำเสียและอากาศเป็นพิษในหมู่บ้าน ควันหมอก
สาเหตุ การทำการเกษตร การขยายเขตเมืองและชุมชนโดยไม่มีสาธารณูปโภคที่รองรับพอเพียง การถากถางที่ดินเผาป่า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

i1.jpg

ธงชาติ

250px-flag_of_indonesiasvg.png

การทำนาแบบขั้นบันได

i2.jpg

การฟ้อนรำของชาวเกาะบาหลี

i3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่หมู่เกาะมากที่สุดมีจำนวนเท่าใด
2. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด
3. สินค้าที่ส่งออกที่สำคัญของอินโดนีเซียคืออะไรบ้าง
4. หมู่เกาะของอินโดนีเซียที่มีเครื่องเทศมากเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
5 ทำไมหมู่เกาะชวาจึงมีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าเกาะอื่นๆ

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
 1. 10000 เกาะ
 2. อิสลาม
 3. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 4. หมู่เกาะโมลุกกะ
 5. เพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์มากและยังอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมัน

ประเทศพม่า

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 122เรื่อง ประเทศพม่าและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 123 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 124 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศพม่า
2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า

สาระสำคัญ

พม่ามีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร มีเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี แม่น้ำเมย และแม่น้ำกระบุรีกั้นพรมแดน มีช่องเขาหลายแห่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทับในสมัยโบราณ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ด่านสิงขรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ และมักมีความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กันหลายครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งๆ ที่พม่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น อัญมณี น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก เป็นต้น
นอกจากนี้ความขัดแย้งในประเทศยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศไทย มีชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของพม่าหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก
ระบอบการปกครอง บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร ซึ่งเป็นทั้งประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล
เมืองหลวง ย่างกุ้ง
พื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 48,081,302 คน
ภูมิประเทศ มีพื้นที่ราบต่ำทางตอนกลางของประเทศ และมีที่ราบสูงกระจายอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี
ภาษราชการ พม่า
หน่วยเงินตรา จ๊าต
สินค้าส่งออก ไม้ ไม้สัก
ศาสนา พุทธ 89%
ภาษาประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีภาษาพูดหลายภาษา เพราะมีประชาชนหลายกลุ่ม เช่น ภาษาพม่า ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาไทยใหญ่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สาเหตุ การทำลายป่าไม้เพื่อการเพาะปลูก
ทรัพยากรธรรมชาติ พม่ามีพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงและตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจึงทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ คือ พม่ามีพื้นที่ป่าไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศและเป็นป่าไม้ที่มีค่ามากโดยเฉพาะไม้สัก ส่วนบริเวณเทือกเขาอาระกันโยมามีไม้ไผ่มาก ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ ทรัพยากรอย่างอื่นของพม่าได้แก่ แร่ธาตุที่สำคัญคือ ปิโตรเลียม มีแหล่งอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแร่ทังสเตน ดีบุก ตะกั่ว และแร่รัตนชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หยกและทับทิม ส่วนเขตชายฝั่งที่เว้าแหว่งและเขตทะเลน้ำตื้นมีสัตว์น้ำชุกชุมเป็นแหล่งอาชีพการประมง
เศรษฐกิจ พม่าจัดเป็นชาติที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบที่รัฐเข้าควบคุมและกำหนดนโยบาย โดยรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหลักๆทั้งหมด และยึดการพัฒนาประเทศโดยพึ่งพาตนเองแบบโดดเดี่ยว นอกจากนี้พม่ายังมีปัญหาความแตกแยกของชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของพม่า แต่หลังจากที่พม่าได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามช่วยกันผลักดันพม่าให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอื่นๆ

สหภาพพม่า

p11.jpg

ธงชาติ

3.png

ประชากรของพม่า

p2.jpg

ดินแดนแห่งเจดีย์ เมืองพุกามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์

p3.jpg

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. สินค้าส่งออกที่สำคัญของพม่า คือข้อใด ( ไม้และไม้สัก สิ่งทอ กาแฟ )
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพม่า คือข้อใด ( การขยายเขตเมือง การขาดน้ำสะอาดบริโภค การทำลายป่าไม้ )
3. ประเทศพม่ามีการพัฒนาไปช้าเพราะสาเหตุใด ( ทรัพยากรมีน้อย พื้นที่ทำการเกษตรน้อย เกิดความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กัน)
4. ระบอบการปกครองของพม่าเป็นแบบใด ( ประชาธิปไตย สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร )
5. พม่าถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อันดับที่ 1อันดับที่ 2 อันดับที่3 )

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. สินค้าส่งออกที่สำคัญของพม่า คือข้อใด ( ไม้และไม้สัก สิ่งทอ กาแฟ )
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพม่า คือข้อใด ( การขยายเขตเมือง การขาดน้ำสะอาดบริโภค การทำลายป่าไม้ )
3. ประเทศพม่ามีการพัฒนาไปช้าเพราะสาเหตุใด ( ทรัพยากรมีน้อย พื้นที่ทำการเกษตรน้อย เกิดความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กัน)
4. ระบอบการปกครองของพม่าเป็นแบบใด ( ประชาธิปไตย สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร )
5. พม่าถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อันดับที่ 1อันดับที่ 2 อันดับที่3 )

ประเทศไทย

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ

1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 132เรื่อง ประเทศพม่าและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 25 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรคำถามที่ 133 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 10 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรกิจกรรมที่ 124 แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยใช้เวลา 15 นาที
4. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 125 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป ใช้เวลา 5 นาที

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สาระสำคัญ

 ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก มากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รายได้สูงสุดของประเทศมาจากสินค้าทางการเกษตรถึงร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็เป็นการผลิตที่ส่งออกได้มากเช่นกัน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทยมักมีปัญหาบริเวณชายแดนอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากพรมแดนของประเทศถูกขนาบด้วยประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีการอพยพโยกย้ายถิ่นเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต และปัญหาก่อการร้ายและยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 61,798,000 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบลุ่มตอนกลางของประเทศ และที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชายฝั่งเป็นแนวยาวทางภาคใต้
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีมรสุมในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
ภาษาราชการ ไทย
หน่วยเงินตรา บาท
สินค้าส่งออก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สิ่งทอ ข้าว
ศาสนา พุทธ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะ สารพิษ และน้ำเสียในเขตเมือง
สาเหตุ ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีแผนการรองรับที่ดี

ราชอาณาจักรไทย

th3.jpg

ธงชาติ

flag_thailand.gif

ตลาดน้ำ

th2.jpg

งานประเพณีสำคัญของไทย

th1.jpg