คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

…..1.เดิมติมอร์เคยเป็นอาณานิคมของอินโดนีเซีย
…..2.ติมอร์มีการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
…..3.ประชากรส่วนใหญ่ของติมอร์นับถือศาสนาคริสต์
…..4.สินค้าส่งออกที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร
…..5.การที่สหประชาชาติส่งกำลังนานาชาติ เข้าไปรักษาสันติภาพเพราะเกความ
        ขัดแย้งกันเอง

Advertisements

Comments are closed.