เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย(/) หน้าประโยค ข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคที่เห็นว่าผิด

..x..1.เดิมติมอร์เคยเป็นอาณานิคมของอินโดนีเซีย
../..2.ติมอร์มีการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
../..3.ประชากรส่วนใหญ่ของติมอร์นับถือศาสนาคริสต์
../..4.สินค้าส่งออกที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร
..x..5.การที่สหประชาชาติส่งกำลังนานาชาติ เข้าไปรักษาสันติภาพเพราะเกความ
         ขัดแย้งกันเอง

Advertisements

Comments are closed.