คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภูมิภาคนี้
…..2. สิงคโปร์อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น อัญมณี และน้ำมันดิบ
…..3. สิงคโปร์เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด
…..4. เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับการค้าและอุตสาหกรรม
…..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ก็คล้ายๆ กับเพื่อนบ้านคือการตัดไม้ทำลายป่า

Advertisements

Comments are closed.