ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยติมอร์ตะวันออก

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ

1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 1112 เรื่อง ประเทศติมอร์ตะวันออก และศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 1113 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 1114 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศสาธารณรัฐประชิปไตยติมอร์ตะวันออก
2. รู้และเข้าใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชิปไตยติมอร์ตะวันออก

สาระสำคัญ

ติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศที่ใหม่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังแยกตัวจากประเทศอินโดนีเซีย แต่เดิมติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส เมื่อโปรตุเกสถอนตัวออกไปในปี ค.ศ. 1975 อินโดนีเซียก็ได้ส่งทหารเข้าไปยึดครองแทน โดยถูกคัดค้านจากประชาชนชาวติมอร์อย่างมาก เป็นเหตุให้มีการเรียกร้องเอกราช โดยมีนายกสมา ซานานาเป็นผู้นำ กระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรง สหประชาชาติจึงส่งกองกำลังนานาชาติเข้าไปรักษาสันติภาพ จนได้เอกราชเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2000 และเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2002 ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกมีความหลากหลายทางชาติพันธ์และภาษาค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีอาชีพทำการเกษตรแบบตั้งเดิม เชื่อในระบบอาวุโส และมีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งมาก
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
เมืองหลวง ดิลี
พื้นที่ 15007 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 997853 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบชายฝั่งและภูเขาสูงเป็นส่วนมาก
ภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีฝนตกชุก
ภาษาราชการ เตตุม
หน่วยเงินตรา รูเปีย
สินค้าส่งออก กาแฟ มะพร้าว ข้าว และปศุสัตว์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สาเหตุ การถากถางที่ดินและเผาป่า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ติมอร์ตะวันออก เป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่ค่อยมีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเล เช่น ปลา ปลิงทะเล ปะการัง เปลือกหอยสวยงามและกระดองเต่า ขณะนี้ติมอร์ตะวันออกสำรวจพบน้ำมันทะเลในติมอร์ ซึ่งแหล่งอยู่ในน่านน้ำของตน แต่ติมอร์มิเตอร์ตะวันออกไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำน้ำมันขึ้นมาใช้

เศรษฐกิจ ติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เนื่องจากติมอร์ตะวันออกต้องตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานประมาณ 450 ปี และต่อมาก็ต้องอยู่ในความครอบครองของอินโดนีเซียอีกประมาร 20 ปี ทำให้ต้องสูญเสียกำลังคน ละงบประมารจำนวนมากในการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชที่ตั้งใช้เวลายาวนาน ทั้งยังไม่มีทรัพยากรที่มีค่าอันจะเป็นรายได้หลักของประเทศด้วย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก
t1.jpg
ธงชาติ
250px-flag_of_east_timorsvg.png
บ้านของชาวพื้นเมือง
t2.jpg
ชุดแต่งกายประจำชาติของชาวติมอร์
t3.jpg
Advertisements

Comments are closed.