เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
..x..1. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะมากมายประมาณ 10,000 เกาะ
../..2. ฟิลิปปินส์มีการทำนาแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่การเกษตรมีน้อย
../..3. เกาะลูซอนถือเป็นเกาะขนาดใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
..x..4. ลาวาของภูเขาไฟทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกไม่ได้
../..5. ภูเขาไฟพินาตูโบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงแห่งหนึ่ง

Advertisements

Comments are closed.