เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
          (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
../..1. มาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย
..x..2. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
../..3. มาเลเซียเป็นผู้ผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก
../..4. ลักษณะภูมิประเทศของมาเลเซียเป็นภูเขาและเนินเขา
../..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาเลเซียเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่
         ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน

Advertisements

Comments are closed.