เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
../..1. เศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม
../..2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
../..3. รายได้สูงสุดมาจากสินค้าทางการเกษตร
..x..4. ประเทศไทยเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
..x..5. แม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศ

Advertisements

Comments are closed.