คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่หมู่เกาะมากที่สุดมีจำนวนเท่าใด
2. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด
3. สินค้าที่ส่งออกที่สำคัญของอินโดนีเซียคืออะไรบ้าง
4. หมู่เกาะของอินโดนีเซียที่มีเครื่องเทศมากเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
5 ทำไมหมู่เกาะชวาจึงมีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าเกาะอื่นๆ

Advertisements

Comments are closed.