คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย(/) หน้าประโยค ข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคที่เห็นว่าผิด

…..1.ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบรูไนคือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตร
…..2.บรูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้
…..3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
…..4.ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงชาติเดียวคือ อินโดนีเซีย
…..5.บรูไนจัดเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวย

Advertisements

Comments are closed.