คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. แหล่งน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชาคือ ( ทะเลสาบเขมร แม่น้ำแดง แม่น้ำเหลือง )
2. กัมพูชามีการปกครองแบบใด ( เผด็จการทหาร ประชาธิปไตย สังคมนิยม )
3. แหล่งการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชาคือ
    ( ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี)
4. ทะเลสาบเขมรมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างไร
    ( มีแร่ธาตุมาก แหล่งอุตสาหกรรม การประมงน้ำจืด)
5. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่เขมรคือ ( กำแพงเมือง สวนลอย นครวัด)

Advertisements

Comments are closed.