คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1.ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมาก ร้อยละ 5 ของพื้นที่ของประเทศเพราะอะไร
   (พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะทราย พื้นที่เป็นภูเขาสูง ขาดแคลนน้ำมนการเกษตร)
2.ประเทศลาวมีข้อเสียเปรียบทางด้านที่ตั้ง คือ(ไม่มีทางออกทะเล ไม่มีเมืองท่า มีแต่น้ำสายสั้นๆ)
3.สินค้าส่งออกที่สำคัญของลาว คือ ( ไม้สัก นั้นปาล์ม ก๊าซธรรมชาติ)
4.ในการค้าขายกับต่างประเทศลาวต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านที่สำคัญคือ
    (มาเลเซีย พม่า ไทย )
5.คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด ( พุทธ คริสต์ อิสลาม )

Advertisements

Comments are closed.