คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะมากมายประมาณ 10,000 เกาะ
…..2. ฟิลิปปินส์มีการทำนาแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่การเกษตรมีน้อย
…..3. เกาะลูซอนถือเป็นเกาะขนาดใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
…..4. ลาวาของภูเขาไฟทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกไม่ได้
…..5. ภูเขาไฟพินาตูโบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงแห่งหนึ่ง

Advertisements

Comments are closed.