คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของเวียดนาม คือ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหลือง
…..2. เมืองหลวงของเวียดนาม คือ เมืองโฮจิมินท์
…..3. เวียดนามใช้หน่วยเงินตรา คือ ด่อง
…..4. วัฒนธรรมการแต่งกายของเวียดนามคล้ายคลึงกับจีน
…..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเวียดนามเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Advertisements

Comments are closed.