คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. สินค้าส่งออกที่สำคัญของพม่า คือข้อใด ( ไม้และไม้สัก สิ่งทอ กาแฟ )
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพม่า คือข้อใด ( การขยายเขตเมือง การขาดน้ำสะอาดบริโภค การทำลายป่าไม้ )
3. ประเทศพม่ามีการพัฒนาไปช้าเพราะสาเหตุใด ( ทรัพยากรมีน้อย พื้นที่ทำการเกษตรน้อย เกิดความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กัน)
4. ระบอบการปกครองของพม่าเป็นแบบใด ( ประชาธิปไตย สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร )
5. พม่าถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อันดับที่ 1อันดับที่ 2 อันดับที่3 )

Advertisements

Comments are closed.