ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 112เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย และศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 25 นาที
2. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 113 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 10 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรกิจกรรม ที่ 114 แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยใช้เวลา 15 นาที
4. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 115 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 10 นาที
5. เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย
 2.ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย

สาระสำคัญ

อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากกว่า 1 หมื่นเกาะและแบ่งเป็น 3 กลุ่ม หมู่เกาะคือ หมู่เกซุนดาใหญ่ ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ คือ เกาะสุมาตรา ชวา กาลิมันตัน ซูลาเวซี และอิเรียนจายา หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก เช่น บาหลี ซุมบา ลอบอก ติมอร์ เป็นต้น และหมู่เกาะโมลุกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศ เกาะชวามีประชากรถึง 2 ใน 3 ของประเทศ ( ประมาณ 130 ล้านคน ) เนื่องจากเป็นเกาะที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินภูเขาไฟ และยังอุดมไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมาย
ระบอบการปกครอง แบบรัฐเดียวทีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีสภาที่ปรึกษาประชาชนทำหน้าที่นิติบัญญัติ
เมืองหลวง จาการ์ตา
พื้นที่ 1919440 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 228438000 คน
ภูมิประเทศ เป็นหมู่เกาะ มีที่ราบชายฝั่งและมีภูเขาสูงเป็นส่วนมาก
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นมีฝนตกชุก ฤดูฝนค่อนข้างยาวนาน
ภาษาราชการ บาฮาซาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา รูเปีย
สินค้าส่งออก น้ำมันก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้อัด ยางพารา
ศาสนา มีเสรีภาพทางศาสนา อิสลาม 88 %
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอินโดนีเซีย คือ ปิโตรเลียม แหล่งที่พบได้แก่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราแถบเมืองเมดาน และตอนใต้ของเมืองปาเล็มบังปัจจุบันมีการสำรวจพบน้ำมันในเกาะบอร์เนียวและเกาะอิเรียนจายา ทรัพยากรที่สำคัญรองลงมา คือ ดีบุก มีมากที่เกาะบังกา เกาะบิลลิตัน และทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตรา แร่ธาตุอื่นมีอยู่บ้าง ได้แก่ นิเกิล เหล็ก แมงกานีส ถ่านหินและทองแดง นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรป่าไม้เนื้อแข็งในเขตร้อนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะที่เกาะบอรืเนียวซึ่งมีพื้นที่ป่าดงดิบที่กว้างขวางเขตหนึ่งของโลก
เศรษฐกิจ อินโดนีเซียเป็นประเทศสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก รายได้ของประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการส่งออกน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีบริษัทเปอร์ตามินาของรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าและไม้อัดพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของอินโดนีเซียได้แก่ ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด ยางพารา ชา กาแฟ พริกไทย มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ น้ำเสียและอากาศเป็นพิษในหมู่บ้าน ควันหมอก
สาเหตุ การทำการเกษตร การขยายเขตเมืองและชุมชนโดยไม่มีสาธารณูปโภคที่รองรับพอเพียง การถากถางที่ดินเผาป่า เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ

แผนที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

i1.jpg

ธงชาติ

250px-flag_of_indonesiasvg.png

การทำนาแบบขั้นบันได

i2.jpg

การฟ้อนรำของชาวเกาะบาหลี

i3.jpg

Advertisements

Comments are closed.