Category Archives: กัมพูชา

ประเทศกัมพูชา

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 182เรื่อง ประเทศกัมพูชาและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 183 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 184 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศกัมพูชา
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา

สาระสำคัญ

กัมพูชามีที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์และยังมีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ คือ ทะเลสาบเขมร ซึ่งมีทางน้ำเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูฝนขนาดของทะเลสาบจะกว้างใหญ่มากเพราะปริมาณน้ำมาก และเมื่อถึงขนาดของทะเลสาบก็จะลดลงตามปริมาณน้ำ ฉะนั้นประชากรของกัมพูชา จะไม่ตั้งบ้านเรือนถาวรชิดริมฝั่ง ทะเลสาบเขมรแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของประเทศคู่กับแม่น้ำโขงและเป็นแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศกัมพูชา จึงสามารถส่งผลผลิตทางทะเลสาบแห่งนี้เป็นสินค้าส่งออกได้ ซึ่งสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน คือ ปลากรอบ
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย
เมืองหลวง พนมเปญ
พื้นที่ 181,040 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 12,492,000 คน
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบตอนกลางของประเทศมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเทือกเขาไม่สูงนักทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศเหนือ
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีฤดูฝนค่อนข้างยาวนาน
ภาษราชการ เมขร
หน่วยเงินตรา เรียล
ศาสนา พุทธ 95% อื่นๆ 5%
สินค้าส่งออก ไม้ สิ่งทอ ยางพารา ข้าว ปลา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจับปลาและสัตว์น้ำมากเกินไป
สาเหตุ การทำลายป่าไม้ ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ ป่าไม่ซึ่งมีไม้หลายชนิดและมีสัตว์ป่าจำนวนมากและสัตว์น้ำจืดในทะเลสาบเขมรและตามลำน้ำโขง จัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ เพราะสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศและนำรายได้เข้าประเทศปีละมากๆ ทรัพยากรแร่ธาตุมีน้อยทั้งประเทศและปริมาณ ที่มีอยู่บ้าง ได้แก่ ฟอสเฟต หินปูน และเหล็ก
เศรษฐกิจ กัมพูชามีภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทั้งนี้เนื่องจากกัมพูชาต้องอยู่ในภาวะสงครามมา ยาวนาน เนื่องจากความขัดแย้งภายในประเทศทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้แรงงาน และการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ ภาวะสงครามทำให้ชาวกัมพูชาต้องพากันอพยพละทิ้งประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปอาศัยอยู่ตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศไทย แต่เมื่อภาวะการเมืองในกัมพูชามั่นคงขึ้น และผู้อพยพเดินทางกลับมาแล้วกัมพูชาก็อยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแล้วจะดีขึ้น

ราชอาณาจักรกัมพูชา

g1.jpg

ธงชาติ

250px-flag_of_cambodiasvg.png

นครวัด เป็นสัญลักษณ์ของจักรวาลของชาวเขมร

g2.jpg

เด็กๆชาวเขมร

g3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. แหล่งน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชาคือ ( ทะเลสาบเขมร แม่น้ำแดง แม่น้ำเหลือง )
2. กัมพูชามีการปกครองแบบใด ( เผด็จการทหาร ประชาธิปไตย สังคมนิยม )
3. แหล่งการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชาคือ
    ( ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี)
4. ทะเลสาบเขมรมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างไร
    ( มีแร่ธาตุมาก แหล่งอุตสาหกรรม การประมงน้ำจืด)
5. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่เขมรคือ ( กำแพงเมือง สวนลอย นครวัด)

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. แหล่งน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชาคือ ( ทะเลสาบเขมร แม่น้ำแดง แม่น้ำเหลือง )
2. กัมพูชามีการปกครองแบบใด ( เผด็จการทหาร ประชาธิปไตย สังคมนิยม )
3. แหล่งการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชาคือ
  ( ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี)
4. ทะเลสาบเขมรมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างไร
  ( มีแร่ธาตุมาก แหล่งอุตสาหกรรม การประมงน้ำจืด)
5. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่เขมรคือ ( กำแพงเมือง สวนลอย นครวัด)