Category Archives: บรูไน

ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 192เรื่อง ประเทศกัมพูชาและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 193 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 194 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

7. รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
 8. รู้และเข้าใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

สาระสำคัญ

 ชายฝั่งทะเลของบรูไนอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันและกาวธรรมชาติ ทำให้เศรษฐกิจของบรูไนพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยรัฐบาลจึงสามารถดุและประชาชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีมาก รับบาลให้สวัสดิการแก่ประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข ที่อยู่อาศัยอย่างดีและทั่วถึง นอกจากนี้รัฐบาลยังเป็นผู้จ้างงานรายได้ใหญ่ที่สุดของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานจากรัฐบาล ส่วนที่เหลือจะประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเพาะปลูก ประมง การผลิตอาหารเครื่องอุปโภคและบริโภคในโรงงานขนาดเล็ก
ระบอบการปกครอง แบบรัฐเดี่ยว มีสุลต่านเป็นประมุขของประเทศและฝ่ายบริหารสุลต่านเป็นผู้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติ
เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน
พื้นที่ 5770 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 344000 คน
 ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาอยู่ทิศตะออกเฉียงเหนือ
ภูมิอากาศ ร้อนชื้อตลอดปี มีมรสุมในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
ภาษาราชการ มาเลย์
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์บรูไน
ศาสนา อิสลาม 63% พุทธ 14 % คริตส์ 8 % อื่นๆ 15%
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ควันไฟแหมอก
สาเหตุ เกิดการควันไฟจากการเผาป่าไม้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรูไนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไม้เนื้อแข็งจากป่าดงดิบ รัฐบาลบรูไนมีการส่งเสริมให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมเพื่อให้มีการผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน แต่ในปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรกรรมมีน้อย ที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว เป็ด ไก่ และโค
เศรษฐกิจ ประเทศบรูไนได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเศรษฐกิจบรูไนขึ้นอยู่กับกษตรกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติ ประมาณร้อยละ 97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ด้านการค้ากับต่างประเทศนับตั้งแต่ได้รับเอกราช บรูไนเป็นประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด ประเทศบรูไนให้การศึกษาและรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ประชาชนบรูไนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ธงชาติ

250px-flag_of_bruneisvg.png

การแต่งกายชุดประจำชาติ

b2.jpg

ประชากรบรูไนส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์

b1.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย(/) หน้าประโยค ข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคที่เห็นว่าผิด

…..1.ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบรูไนคือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตร
…..2.บรูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้
…..3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
…..4.ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงชาติเดียวคือ อินโดนีเซีย
…..5.บรูไนจัดเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวย

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย(/) หน้าประโยค ข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคที่เห็นว่าผิด

..x..1.ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบรูไนคือการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตร
../..2.บรูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้
../..3.ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
..x..4.ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงชาติเดียว คืออินโดนีเซีย
../..5.บรูไนจัดเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวย