Category Archives: พม่า

ประเทศพม่า

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 122เรื่อง ประเทศพม่าและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 123 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 124 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศพม่า
2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า

สาระสำคัญ

พม่ามีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร มีเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี แม่น้ำเมย และแม่น้ำกระบุรีกั้นพรมแดน มีช่องเขาหลายแห่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทับในสมัยโบราณ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ด่านสิงขรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ และมักมีความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กันหลายครั้ง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งๆ ที่พม่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น อัญมณี น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก เป็นต้น
นอกจากนี้ความขัดแย้งในประเทศยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศไทย มีชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของพม่าหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก
ระบอบการปกครอง บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร ซึ่งเป็นทั้งประมุขของประเทศและหัวหน้ารัฐบาล
เมืองหลวง ย่างกุ้ง
พื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 48,081,302 คน
ภูมิประเทศ มีพื้นที่ราบต่ำทางตอนกลางของประเทศ และมีที่ราบสูงกระจายอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี
ภาษราชการ พม่า
หน่วยเงินตรา จ๊าต
สินค้าส่งออก ไม้ ไม้สัก
ศาสนา พุทธ 89%
ภาษาประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีภาษาพูดหลายภาษา เพราะมีประชาชนหลายกลุ่ม เช่น ภาษาพม่า ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาไทยใหญ่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สาเหตุ การทำลายป่าไม้เพื่อการเพาะปลูก
ทรัพยากรธรรมชาติ พม่ามีพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูงและตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจึงทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ คือ พม่ามีพื้นที่ป่าไม้ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศและเป็นป่าไม้ที่มีค่ามากโดยเฉพาะไม้สัก ส่วนบริเวณเทือกเขาอาระกันโยมามีไม้ไผ่มาก ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ ทรัพยากรอย่างอื่นของพม่าได้แก่ แร่ธาตุที่สำคัญคือ ปิโตรเลียม มีแหล่งอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแร่ทังสเตน ดีบุก ตะกั่ว และแร่รัตนชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หยกและทับทิม ส่วนเขตชายฝั่งที่เว้าแหว่งและเขตทะเลน้ำตื้นมีสัตว์น้ำชุกชุมเป็นแหล่งอาชีพการประมง
เศรษฐกิจ พม่าจัดเป็นชาติที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบที่รัฐเข้าควบคุมและกำหนดนโยบาย โดยรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหลักๆทั้งหมด และยึดการพัฒนาประเทศโดยพึ่งพาตนเองแบบโดดเดี่ยว นอกจากนี้พม่ายังมีปัญหาความแตกแยกของชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งบั่นทอนเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของพม่า แต่หลังจากที่พม่าได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามช่วยกันผลักดันพม่าให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอื่นๆ

สหภาพพม่า

p11.jpg

ธงชาติ

3.png

ประชากรของพม่า

p2.jpg

ดินแดนแห่งเจดีย์ เมืองพุกามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์

p3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. สินค้าส่งออกที่สำคัญของพม่า คือข้อใด ( ไม้และไม้สัก สิ่งทอ กาแฟ )
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพม่า คือข้อใด ( การขยายเขตเมือง การขาดน้ำสะอาดบริโภค การทำลายป่าไม้ )
3. ประเทศพม่ามีการพัฒนาไปช้าเพราะสาเหตุใด ( ทรัพยากรมีน้อย พื้นที่ทำการเกษตรน้อย เกิดความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กัน)
4. ระบอบการปกครองของพม่าเป็นแบบใด ( ประชาธิปไตย สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร )
5. พม่าถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไหร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อันดับที่ 1อันดับที่ 2 อันดับที่3 )

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1. สินค้าส่งออกที่สำคัญของพม่า คือข้อใด ( ไม้และไม้สัก สิ่งทอ กาแฟ )
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในพม่า คือข้อใด ( การขยายเขตเมือง การขาดน้ำสะอาดบริโภค การทำลายป่าไม้ )
3. ประเทศพม่ามีการพัฒนาไปช้าเพราะสาเหตุใด ( ทรัพยากรมีน้อย พื้นที่ทำการเกษตรน้อย เกิดความขัดแย้งใช้กำลังต่อสู้กัน)
4. ระบอบการปกครองของพม่าเป็นแบบใด ( ประชาธิปไตย สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข บริหารประเทศโดยผู้นำทางทหาร )
5. พม่าถือว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อันดับที่ 1อันดับที่ 2 อันดับที่3 )