Category Archives: ฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 162เรื่อง ประเทศมาเลเซียและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 163 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 164 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4. เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาระสำคัญ

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะริมทวีป ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 7000 เกาะ เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่มีประมาณ 1000 เกาะ แต่ชาวฟิลิปปินส์ส่วนมากอาศัยอยู่บนเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะลูซอน ทางเหนือและเกาะมินดาเนาทางใต้ ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่บนเกาะลูซอน ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนวของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟที่สำคุยของโลก คือ แนววงแหวนของไฟ รอบมหาสมุทรแปซิฟิก ภูเขาไฟจำนวนมากยังมีพลัง เช่น ภูเขาไฟพินาตูโบ เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดรุนแรงทีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ภูเขาไฟมายอน เป็นภูเขาไฟที่มีรูปทรงที่สวยที่สุดในโลก ลาวาของภูเขาไฟช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงและมีคุณภาพ บนเกาะลูซอนมีการทำนาแบบขั้นบันไดตมไหล่เขาจำนวนมาก เป็นทิวทัศ ฯ ที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และการทำนาแบบขั้นบันได หลายแห่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมีอายุประมาณ 2000 ปี
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระราชาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร
เมืองหลวง มะนิลา
พื้นที่ 300000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 82842000 คน
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบแคบๆบริเวณชายฝั่งทะเล
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีมรสุมตลอดปี
ภาษาราชการ ฟิลิปปินส์
หน่วยเงินตรา เปโซฟิลิปปินส์
สินค้าส่งออก น้ำมัน ไม้ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
ศาสนา คริสต์ 92 % อิสลาม 5 % พุทธและอื่นๆ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษชายฝั่งทะเลและพื้นที่ป่าชายเลน แผ่นดินไหวและอุทกภัย
สาเหตุ การลักลอยตัดไม้ การถากถางพื้นที่เพื่อนทำกาเกษตร การขยายเขตเมืองอย่างรวดเร็วการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ไม่ดี การปล่อยของเสียบนแหล่งน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ แร่ธาตุ ฟิลิปปินส์ผลิตทองแดง ได้มากที่สุดของทวีปเอเชีย นอกจากนี้ยังมีแร่เหล็ก แมงกานีส โครไมต์ ทองคำและนิเกิล ป่าไม้ของฟิลิปปินส์มีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกินดาเนา ทรัพยากรประมง น่าน้ำรอบเกาะเป็นแหล่งการจับปลา ปลาหมึก กุ้ง หอย ตมสถิติปรากฎว่าฟิลิปปินส์จับปลาไม่ได้มากใกล้เคียงกับประเทศไทยทุกปี
เศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมากกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร แต่เนื้อที่ที่สามารถ ใช้เพาะปลูกได้มีอยู่ประมาณร้อยละ 27 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันได ซึ่งมีในเกาะซูลอนมากกว่าเกาะอื่นๆ คือ พืชผลที่ใช้เพาะปลูกของฟิลิปปินส์มีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศในกลุ่มเอเซียนอื่นๆๆคือ พืชผลที่เพปลูกมีทั้งพืชอาหารและการค้า ได้แก่ ข้าวเจ้า ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของเนื้อที่ การเกษตรทั้งหมด และข้าวเป็นพืชอาหารหลักของฟิลิปปินส์ด้วย พืชที่ปลูกรอลงมาได้แก่ มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศมากที่สุด อ้อย ปลูกเพื่อใช้ทำน้ำตาลซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศถึง 1 ใน 5 ของสินค้าออกทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ปออะบากา ซึ่งเป็นพืชการค้าอีกชนิดหนึ่งเพราะปลูกกันมาก

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

f1.jpg

ธงชาติ

250px-flag_of_the_philippines_svg.png

ภูเขาไฟพินาตูโบ เคยระเบิดรุนแรงที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

f2.jpg

ภูเขาไฟมายอน มีรูปทรงสวยงามที่สุดใสโลก

f3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะมากมายประมาณ 10,000 เกาะ
…..2. ฟิลิปปินส์มีการทำนาแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่การเกษตรมีน้อย
…..3. เกาะลูซอนถือเป็นเกาะขนาดใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
…..4. ลาวาของภูเขาไฟทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกไม่ได้
…..5. ภูเขาไฟพินาตูโบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงแห่งหนึ่ง

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
..x..1. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะมากมายประมาณ 10,000 เกาะ
../..2. ฟิลิปปินส์มีการทำนาแบบขั้นบันไดเพราะพื้นที่การเกษตรมีน้อย
../..3. เกาะลูซอนถือเป็นเกาะขนาดใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
..x..4. ลาวาของภูเขาไฟทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกไม่ได้
../..5. ภูเขาไฟพินาตูโบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงแห่งหนึ่ง