Category Archives: มาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 152เรื่อง ประเทศมาเลเซียและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 153 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 154 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศมาเลเซีย
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย

สาระสำคัญ

มาเลเซียเป็นประเทศที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ตอนใต้สุดของคาบสมุทรอินโดจีนและอีกส่วนอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาแต่จะถูกดัดแปลงให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของมาเลเซียได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ชา มาเลเซียเป็นผู้ผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 80 ของปาล์มน้ำมันในตลาดโลกมาจากมาเลเซีย แต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้หันมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
พื้นที่ 329,750 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 22,229,000 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบบริเวณชายฝั่งขึ้นไปจนถึงเทือกเขาสูง
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี ภาคตะวันออกมีฝนตกในเดือนกันยายน ภาคตะวันตกมีฝนตกราวๆ เดือนสิงหาคม
ภาษาราชการ บาฮาซามาเลเซีย
หน่วยเงินตรา ริงกิต
สินค้าส่งออก ยางพารา ดีบุก น้ำมันปาล์ม น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ศาสนา อิสลาม 53 % พุทธ 18% คริสต์ 7 % ฮินดู 7 % และอื่นๆ 18%
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ใน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน
สาเหตุ การทำลายป่าไม้ และการเผาป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การปลูกปาล์มน้ำมัน การขาดการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่ดี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจนเกินสมดุล

มาเลเซีย

m1.jpg

ธงชาติ

kalatac23_male.gif

กัวลาลัมเปอร์

m2.jpg

พื้นที่ปลูกชาของมาเลเซีย

m3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
          (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. มาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย
…..2. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
…..3. มาเลเซียเป็นผู้ผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก
…..4. ลักษณะภูมิประเทศของมาเลเซียเป็นภูเขาและเนินเขา
…..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาเลเซียเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่
         ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
          (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
../..1. มาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย
..x..2. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
../..3. มาเลเซียเป็นผู้ผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก
../..4. ลักษณะภูมิประเทศของมาเลเซียเป็นภูเขาและเนินเขา
../..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมาเลเซียเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่
         ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน