Category Archives: ลาว

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 172 เรื่อง ประเทศลาวและศึกษารูปประกอบหากใครอ่านไม่ได้ ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 173 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 174 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3. รู้ละเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  4. รู้และเข้าใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาระสำคัญ
ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่ถึงรอยละ 5 ของพื้นที่ประเทศ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา แต่มีทุ่งหญ้าหญ้าลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางถึงร้อยละ 35 ของพื้นที่ประเทศ และยังมีป่าไม่อุดมสมบูรณ์ ไม้สักถือว่าเป็นไม้ที่มีค่าของลาว ลาวมีทรัพยากรแร่ธาตุหลากหลายชนิดแต่ยังขาดการพัฒนา ข้อเสียเปรียบประการสำคัญของลาวคือ การไม่มีชายฝั่งทะเล ลาวจึงต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้านทำการค้ากับต่างประเทศ เพื่อนบ้านที่สำคัญคือ ไทย เวียดนาม สินค้าที่ส่งผ่านประเทศไทยส่วนใหญ่จะส่งผ่านแม่น้ำโขงและสะพานไทยลาว ที่จังหวัดหนองคาย สินค้าที่ส่งผ่านประเทศเวียดนามจะส่งผ่านถนนที่เชื่อมลาวกับประเทท่าไฮฟองทางตอนเหนือของเวียดนามส่งออกสู่ทะเลจีนใต้บริเวณอ่าวตังเกี๋ย เพื่อไปยังประเทศต่างๆ
ระบอบการปกครอง คอมมิวนิสต์ มีประธานสภาสูงสุดเป็นประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารมีสภาประชาชนสูงสุด ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
เมืองหลวง เวียงจันทร์
พื้นที่ 6800 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 5636000 คน
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา แต่มีที่ราบกระจายอยู่ทั่วไป
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี พื้นที่สูงอากาศเย็น มีฝนตกในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
ภาษาราชการ ลาว
หน่วยเงินตรา กีบ
สินค้าส่งออก ผลิตภัณฑ์ไม้ กาแฟ สิ่งทอ ดีบุก กระแสไฟฟ้า
ศาสนา พุทธ 60 % นับผีและอื่นๆ 40 %
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค และบริโภค
สาเหตุ การถางป่า การทำไร่เลื่อนลอย การขาดแร่งน้ำอุปโภคและบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลาวเป็นทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ แต่บุกเบิกนำออกมาใช้น้อยเพราะขาดทุนทรัพย์ กำลังคน และเทคโนโลยี กล่าวคือ ลาวมีป่าไม้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง มีน้ำในแม่น้ำโขงและสาขาอาจพัฒนามาใช้ทางด้านการชลประทานการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และการคมนาคมขนส่งมีแร่ดีบุกทางตอนเหนือของประเทศและในสุวรรณเขตมีแร่เหล็ก ยิปซั่ม ทองคำ เกลือหิน พลวง ถ่านหิน และคาดกันว่าลาวอาจมีปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
เศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของลาวขึ้นอยู่กับภาคเกษตรประมาณร้อยละ 95 การเกษตรของลาวส่วนใหญ่ทำเพื่อการยังชีพ แหล่งการเกษตรที่สำคัญ คือ บริเวณที่ราบสูงโบโลเวน และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและสาขา ได้แก่
 การเพาะปลูก พืชที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยาสูบ ฝ้าย เครื่องเทศ ผักและผลไม้
 การเลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่เลี้ยงมี โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

l1.jpg

ธงชาติ

180px-flag_of_laossvg.png

แม่น้ำโขง เส้นทางคมนาคมที่สำคัญของลาว

l2.jpg

ประตูชัย สัญลักษณ์ของการหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

l.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1.ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมาก ร้อยละ 5 ของพื้นที่ของประเทศเพราะอะไร
   (พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะทราย พื้นที่เป็นภูเขาสูง ขาดแคลนน้ำมนการเกษตร)
2.ประเทศลาวมีข้อเสียเปรียบทางด้านที่ตั้ง คือ(ไม่มีทางออกทะเล ไม่มีเมืองท่า มีแต่น้ำสายสั้นๆ)
3.สินค้าส่งออกที่สำคัญของลาว คือ ( ไม้สัก นั้นปาล์ม ก๊าซธรรมชาติ)
4.ในการค้าขายกับต่างประเทศลาวต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านที่สำคัญคือ
    (มาเลเซีย พม่า ไทย )
5.คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด ( พุทธ คริสต์ อิสลาม )

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความในวงเล็บท้ายประโยคคำถาม ที่นักเรียนเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

1.ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมาก ร้อยละ 5 ของพื้นที่ของประเทศเพราะอะไร
   (พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะทราย พื้นที่เป็นภูเขาสูง ขาดแคลนน้ำมนการเกษตร)
2.ประเทศลาวมีข้อเสียเปรียบทางด้านที่ตั้ง คือ(ไม่มีทางออกทะเล ไม่มีเมืองท่า มีแต่น้ำสายสั้นๆ)
3.สินค้าส่งออกที่สำคัญของลาว คือ ( ไม้สัก นั้นปาล์ม ก๊าซธรรมชาติ)
4.ในการค้าขายกับต่างประเทศลาวต้องอาศัยประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านที่สำคัญคือ
    (มาเลเซีย พม่า ไทย )
5.คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด ( พุทธ คริสต์ อิสลาม )