Category Archives: สิงคโปร์

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 1012 เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ และศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 1013 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3.ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 1014 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศสาธารณสิงคโปร์
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาระสำคัญ

 สิงคโปร์มีพื้นที่แยกออกมาจากมาเลเซียด้วยช่องแคบยะโฮร์ แต่สามารถติดต่อกันได้ด้วยเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งทางรถยนต์และรถไฟผ่านสะพานที่เรียกว่า คอสเวย์ เส้นทางรถสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงสายเอเชีย (A2) การเดินทางจากประเทศไทยไปยังสิงคโปร์จึงสามารถใช้ได้ทั้งทางอากาศ รถยนต์ รถไฟ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีท่าเทียบเรือพานิชที่ได้มาตรฐานและทันสมัย มีเรือสินค้าจากนานาประเทศจำนวนมากที่สุดในโลกเข้ามาจอดเทียบท่า เพื่อซื้อขายสินค้าและรับส่งผู้โดยสาร ทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีมาตรฐานเศรษฐกิจดีมาก
ระบอบการปกครอง แบบรัฐเดี่ยวมีสุลต่านเป็นประมุขของประเทศและฝ่ายบริหาร สุลต่านเป็นผู้แต่งตั้งสภานิติบัญญัติ
เมืองหลวง สิงคโปร์
พื้นที่ 647.5 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 4,300,000 คน
ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
ภาษาราชการ มาเลย์ จีน ทมิฬ อังกฤษ
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์สิงคโปร์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษจากอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำจืดตามธรรมชาติน้อย ปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ
สาเหตุ ควันและหมอก ที่ดินสำหรับทิ้งขยะจำกัด
ทรัพยากรธรรมชาติ สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีทรัพยากรมากเหมือนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้แต่มีผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาศัยวัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียงสำหรับป้อนโรงงาน อุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้วัสดุจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน โดยซื้อน้ำมันจากอินโดนีเซียและบรูไน อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและดีบุก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันสิงคโปร์ก็ได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรม จนเป็นประเทศชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เศรษฐกิจ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย ภาคเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการค้าและอุตสาหกรรม ส่วนการเกษตรไม่มีความสำคัญต่อประเทศนี้ เพราะมีพื้นที่จำกัด สิงคโปร์สร้างตัวขึ้นมาได้จากการค้าทางทะเลอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะลักษณะที่ตั้งของสิงคโปร์ เปรียบเสมือนประตูของการคมนาคมทางทะเล ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบันสิงคโปร์มีท่าเรือขนถ่ายสินค้าที่ทันสมัยที่สุดถึง 3 แห่ง จึงนับเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชียรองจากท่าเรือ โยโกฮามา ของญี่ปุ่น

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

s1.jpg

ธงชาติ

250px-flag_of_singaporesvg.png

เมืองหลวงของสิงคโปร์

s3.jpg

เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก

s2.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
  (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภูมิภาคนี้
…..2. สิงคโปร์อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น อัญมณี และน้ำมันดิบ
…..3. สิงคโปร์เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด
…..4. เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับการค้าและอุตสาหกรรม
…..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ก็คล้ายๆ กับเพื่อนบ้านคือการตัดไม้ทำลายป่า

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
          (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด

../..1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภูมิภาคนี้

..x..2. สิงคโปร์อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น อัญมณี และน้ำมันดิบ

../..3. สิงคโปร์เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุด

../..4. เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับการค้าและอุตสาหกรรม

..x..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ก็คล้ายๆ กับเพื่อนบ้านคือการตัดไม้ทำลายป่า