Category Archives: เวียดนาม

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ
1. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 142เรื่อง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 20 นาที
2. ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 143 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 5 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 144 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4. เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สาระสำคัญ

เวียดนามมีภูมิประเทศเป็นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ถึง 2 แห่ง คือปากแม่น้ำแดง (Red River Delta) ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ส่วนทางใต้เป็นปากแม่น้ำโขง (Mekhong Delta) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโฮจิมินห์ เมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทั้ง 2 แห่ง มีดินตะกอนธารน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมาก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณสูง จึงถือว่าดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงและปากแม่น้ำโขงเป็นอู่ข้าวอู๋น้ำที่สำคัญของเวียดนาม
ระบอบการปกครอง แบบรัฐเดี่ยวมีประธานสภาแห่งชาติเป็นประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรีของฝ่ายบริหาร มีสภาแห่งชาติที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์
เมืองหลวง ฮานอย
พื้นที่ 329,560 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 79,939,000 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนใต้และเหนือของประเทศ ส่วนตอนกลางของประเทศมีที่ราบสูงทั่วไป
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีมรสุมในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
หน่วยเงินตรา ด่อง
ศาสนา พุทธ 55% คริสต์ 7% อื่นๆ 38%
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน
สาเหตุ การทำลายป่าเพื่อทำเขตอุตสาหกรรม การขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การขยายตัวของชุมชนและสิ่งก่อสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเวียดนามปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีพรรณไม้ต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่น ไม้ไผ่ ไม้โอ๊ก ซีดาร์ ไม้สน ส่วนไม้พะยูงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสีดำ และไม้จันทน์ ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอมที่มีชื่อเสียงในอดีต ปัจจุบันมีปริมาณลดลง ทรัพยากรแร่ธาตุของเวียดนาม ได้แก่ ถ่านหินแอนทราโซด์ ฟอสเฟต สังกะสี ดีบุก และเหล็ก ป่าไม้ในเวียดนามเคยมีสัตว์อาศัยอยู่จำนวนมาก เช่น เสือ ควายป่า หมีดำ นกยูง กวาง ไก่ฟ้า แต่หลังจากเกิดสงครามที่รุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน ระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2519 มีการทิ้งระเบิดและการทำลายป่าไม้เพื่อป้องกันการซ่อนตัวของข้าศึก ทำให้สัตว์ป่าต้องตายและไร้ที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือก็พากันอพยพไปอยู่พื้นที่ป่าของประเทศใกล้เคียง ทรัพยากรสัตว์น้ำของเวียดนาม ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย มีอยู่มากในแม่น้ำลำคลองและทะเลใกล้ชายฝั่ง
เศรษฐกิจ เวียดนามผ่านการสู้รบมาทั้งกับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 ปี รวมทั้งการที่เวียดนามส่งทหารไปประจำอยู่ในประเทศกัมพูชา เป็นการสูญเสียแรงงานในการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เวียดนามจึงจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนประเทศหนึ่ง แต่หลังจากที่เวียดนามได้รวมเป็นประเทศเดียวกันแล้ว การพัฒนาประเทศก็ดำเนินไปได้ด้วยดี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

v1.jpg

ธงชาติ

41050jpg.gif

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะการทำนา

v2.jpg

สาวๆเวียดนามในชุดประจำชาติ

v3.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของเวียดนาม คือ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหลือง
…..2. เมืองหลวงของเวียดนาม คือ เมืองโฮจิมินท์
…..3. เวียดนามใช้หน่วยเงินตรา คือ ด่อง
…..4. วัฒนธรรมการแต่งกายของเวียดนามคล้ายคลึงกับจีน
…..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเวียดนามเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย
          (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
..x..1. อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของเวียดนาม คือ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหลือง
..x..2. เมืองหลวงของเวียดนาม คือ เมืองโฮจิมินท์
../..3. เวียดนามใช้หน่วยเงินตรา คือ ด่อง
../..4. วัฒนธรรมการแต่งกายของเวียดนามคล้ายคลึงกับจีน
../..5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเวียดนามเกิดจากการทำลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง