Category Archives: ไทย

ประเทศไทย

คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านบัตรคำสั่งแผ่นนี้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ

1.ให้นักเรียนอ่านบัตรเนื้อหาที่ 132เรื่อง ประเทศพม่าและศึกษารูปประกอบ หากใครอ่านไม่ได้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ช่วยอ่านให้เพื่อนอ่านโดยใช้เวลา 25 นาที
2. .ให้นักเรียนอ่านบัตรคำถามที่ 133 แล้วตอบคำถามลงในสมุดหรือกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้เป็นรายบุคคล โดยใช้เวลาในการตอบคำถาม 10 นาที
3. ให้นักเรียนอ่านบัตรกิจกรรมที่ 124 แล้วปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยใช้เวลา 15 นาที
4. ให้นักเรียนอ่านบัตรเฉลยที่ 125 โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟัง เพื่อตรวจคำตอบ โดยให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ 5 นาที
4.เมื่อประกอบกิจการเรียบร้อย ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเก็บบัตรเนื้อหา บัตรคำถาม บัตรเฉลยให้เรียบร้อย โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายไปเรียนศูนย์อื่นต่อไป ใช้เวลา 5 นาที

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 1.รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
 2.รู้และเข้ใจลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สาระสำคัญ

 ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก มากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม รายได้สูงสุดของประเทศมาจากสินค้าทางการเกษตรถึงร้อยละ 60 ของรายได้จากการส่งออกทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็เป็นการผลิตที่ส่งออกได้มากเช่นกัน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทยมักมีปัญหาบริเวณชายแดนอยู่ตลอดเวลา เนื่องมาจากพรมแดนของประเทศถูกขนาบด้วยประเทศเพื่อนบ้านทำให้มีการอพยพโยกย้ายถิ่นเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต และปัญหาก่อการร้ายและยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 61,798,000 คน
ภูมิประเทศ มีที่ราบลุ่มตอนกลางของประเทศ และที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชายฝั่งเป็นแนวยาวทางภาคใต้
ภูมิอากาศ ร้อนชื้นตลอดปี มีมรสุมในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
ภาษาราชการ ไทย
หน่วยเงินตรา บาท
สินค้าส่งออก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สิ่งทอ ข้าว
ศาสนา พุทธ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะ สารพิษ และน้ำเสียในเขตเมือง
สาเหตุ ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีแผนการรองรับที่ดี

ราชอาณาจักรไทย

th3.jpg

ธงชาติ

flag_thailand.gif

ตลาดน้ำ

th2.jpg

งานประเพณีสำคัญของไทย

th1.jpg

Advertisements

คำถาม

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
…..1. เศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม
…..2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
…..3. รายได้สูงสุดมาจากสินค้าทางการเกษตร
…..4. ประเทศไทยเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
…..5. แม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศ

เฉลย

ชื่อ………………………………………สกุล………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

คำสั่ง จงกาเครื่องหมาย (/) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าถูกต้องและกาเครื่องหมาย (x) หน้าประโยคข้อความที่เห็นว่าผิด
../..1. เศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม
../..2. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
../..3. รายได้สูงสุดมาจากสินค้าทางการเกษตร
..x..4. ประเทศไทยเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
..x..5. แม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศ