About

master.jpg

อาจารย์ ไพรัช ขอสูงเนิน
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แผนการสอนประกอบชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน
เรื่อง บ้านใกล้เรือนเคียง เวลา 14 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สาระสำคัญ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์-เลสเต มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงทำให้ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลกและเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการแปรรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชากรภาคการเกษตร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคยังมีฐานะยากจนและขาดความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 รู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 รู้และเข้าใจลักษณะทั่วไปของประเทศในภูมิภาคนี้
 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
 ตระหนักถึงผลที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เนื้อหา
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ลักษณะภูมิอากาศของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ลักษณะทางประชากรและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisements